பச்சைபட்டாணி சாதம் | காளான் குருமா | Green Peas Rice in Tamil | Mushroom Korma In Tamil Kalan Kurma

பச்சைபட்டாணி சாதம் | காளான் குருமா | Green Peas Rice in Tamil | Mushroom Korma In Tamil Kalan Kurma


Hello Friends Welcome to Annai Samayal Channel Today we are going to make Peas Pulao and Mushroom Kurma Lets Prepare Peas Rice Oil as Needed in a Pan Ghee – 1 Tbsp Cinnamon – 2 Clove -2 Cardamom – 1 Star Anise – 1 Cumin Seeds – 1 Tsp Cashewnuts Onion – 1 Saute well Green Chillies – 3 Ginger Garlic Paste – 1 Tsp Salt as Needed Peas – 1/4 Cup You may also use dried peas. Soak it for 7 hours cook it and add the dried peas Close the lid and cook it for five minutes in low flame Now its cooked well Garam Masala -1 Tsp Adding garam masala is optional Rice – 2 Cup Please check the link for How to cook Basmati rice in Description Box Lemon Juice -1 Tsp Add Coriander leaves Mix well Peas Pulao is Ready Lets Prepare Mushroom Kurma Oil as Needed in a Pan Cinnamon – 2 Clove – 2 Fennel Seeds -1 Tsp Curry Leaves Onion – 1 Saute well Ginger Garlic Paste -1 Tsp Tomato – 1 Salt as Needed Turmeric Powder – 1 Tsp Green Peas – 1/4 Cup Saute well Mushroom – 200gm Saute well for One minute Close the Lid and cook it for five minutes No need to add water Lets Grind masala Cardamom – 2 Fennel Seeds – 1 Tsp Poppy Seeds -1 Tsp Cashewnuts – 4 Coriander leaves Green chillies – 4 Grated coconut – 1/2 Cup Grind all the ingredients into fine paste in a Mixer Grinder Mushroom is cooked now Add the Grinded paste Mix well Water – 1 Cup Keep it in lowflame for Two minutes After five minutes, Kurma is thickened well Add coriander leaves Lemon Juice – 1 Tsp Mix well and Serve Mushroom Kurma Peas Pulao and Mushroom Kurma is Ready Kindly try this Peas Pulao and Mushroom Kurma Give your comments and Share the Recipe with your Friends and Family. Kindly Subscribe Annai Samayal Channel and Thank You

15 Replies to “பச்சைபட்டாணி சாதம் | காளான் குருமா | Green Peas Rice in Tamil | Mushroom Korma In Tamil Kalan Kurma

  1. நீங்கள் செய்து காட்டிய பூண்டு சாதம் செய்தேன். அருமையாக இருந்தது. 🙏

  2. Unka video ellam supr ah iruku unka video pathu tha ipo na enka v2 la samikuren ellarum taste nala ah iruku nu slrnka

  3. நீங்கள் செய்துகாட்டிய மல்லி சாதம் செய்துபார்த்தேன் நன்றாக இருந்தது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *